image

Our Team

The team subtitle.

Katarzyna Tyszko
PCC ICF, CTPC, doradca w zakresie rozwoju organizacji

 
 
Pracuje z liderami i ich zespołami od ponad 20 lat . Ma doświadczenie menedżerskie i doradcze z dużych międzynarodowych organizacji. Prowadzi projekty podnoszące efektywność działania, wzmacniające współpracę i aktywizujące zaangażowanie w organizacjach. Rozwija osobisty, inspirujący styl przywództwa liderów w indywidualnych procesach ich rozwoju. W pracy z zespołami wzmacnia ich produktywność i ich pozytywne nastawienie. Jest członkiem międzynarodowego zespołu Team Coaching International certyfikującym team coachów w użyciu metody i narzędzi TCI.

Katarzyna Tyszko
PCC ICF, CTPC, organizational development advisor.


Katarzyna has been working with leaders and their teams for 20 years. She has managerial and advisory experience from big international corporations. She leads projects that increase the effectiveness, strengthen co-operation and activate the engagement in organizations. In individual development processes, she supports leaders in stepping into their personal inspirational leadership style. Working with teams, she strengthens their productivity and positivity. She is a member of the Team Coaching International team, certifying team coaches in TCI methodology.

Monika Jankowska
PCC ICF, CPCC, ORSC-er, Superwizor coachingu

 
 
Ma 17 lat doświadczenia w organizacjach międzynarodowych na stanowiskach przywódczych, a od 2007 wspiera organizacje jako coach przywództwa i coach zespołów. Prowadzi procesy rozwojowe budujące świadomość systemową liderów z silną koncentracją na ich wpływie na zespoły oraz całą organizację. Koncentruje się na wspieraniu liderów w budowaniu autentycznego stylu przywództwa. W procesach zespołowych buduje świadomość siły zespołów oraz prowadzi ich członków do współpracy opartej na zaufaniu i szacunku oraz współodpowiedzialności.

Łukasz Dąbrówka
Certyfikowany trener, facylitator (APMG), akredytowany coach Izby Coachingu, mediator i konsultant


W swojej pracy wykorzystuje własne doświadczenie zarządcze. Wspiera kluczowe osoby w procesach zmiany organizacji, budowania współpracy zespołów zadaniowych, komunikacji wewnętrznej w organizacji oraz zarządzania kryzysowego.  Ma praktykę zawodową w pracy w każdym z sektorów gospodarki, którą skutecznie wykorzystuje w działaniach dla klientów z sektora biznesu (korporacje oraz SMP), organizacji pozarządowych (NGO), administracji publicznej oraz samorządowej.

Łukasz Dąbrówka
Certified trainer and facilitator (APMG), accredited coach (The Chamber of Coaching), mediator and consultant.


In his work, Łukasz is building on his personal managerial experience. He supports key individuals in organizational change processes, in building co-operation in project teams, internal communication in organizations and in crisis management. He has got work experience  from every type of organizations and he uses it in his work with business (corporations as well as the average and small business), NGOs, as well as with public and local administration.

Monika Jankowska
PCC ICF, CPCC, ORSC-er, coaching supervisor


After 17 years of experience in leadership positions in international corporations, since 2007 she has been supporting organizations as a leadership coach and a team coach. She leads development processes aiming at building the systemic awareness of leaders, strongly concentrating on the impact they intend to have on their teams and organizations. She supports leader in developing their authentic leadership style. In team coaching processes, she builds the teams’ awareness of their strengths and she leads the team members to cooperation based on trust, respect and co-responsibility.